Zorgsoorten

Binnen de zorg zijn er allerlei soorten. Voor al deze zorgsoorten worden termen gebruikt. Wat zijn deze termen en wat houden zij in?

Zorgtermen

In de zorg worden de soorten zorg onderscheden met zorgtermen. De meest gebruikte zorgtermen zijn: intramurale zorg, extramurale zorg, transmurale zorg, semimurale zorg, ambulante zorg, curatieve zorg, somatische zorg en palliatieve zorg. Wat houden al deze moeilijke termen in? Hieronder volgt een overzicht met begripsomschrijvingen.

Wat betekenen de zorgtermen?

Intramuraal betekent (intra =) tussen de (muraal =) muren. Intramurale zorg is dus de zorg die tussen/binnen de muren verleend wordt. Het gaat bij intramurale zorg om zorginstellingen die 24-uurs zorg verlenen. Dit betekent dat de zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Er zijn tal van intramurale zorgverleners. Een aantal voorbeelden: psychiatrische inrichting, verpleeghuis, ziekenhuis en verzorgingstehuis.

Extramuraal betekent (extra =) buiten de (muraal =) muren. Extramurale zorg is de tegenhanger van intramurale zorg: extramurale zorg is alle zorg die zich buiten de muren van een 24-uurs zorginstelling bevindt. Extramurale zorg wordt ook wel eerstelijnszorg genoemd. Dit is een vorm van zorg waarbij je geen verwijzing van een arts nodig hebt (zie het artikel ‘Gezondheidszorg’ voor meer informatie). Voorbeelden van extramurale zorg zijn: verzorging, begeleiding en thuiszorg. De cliënt kan zowel bezocht worden door de hulpverlener als de hulpverlener zelf bezoeken.

Transmurale zorg, ook wel ketenzorg genoemd, combineert intra- en extramurale zorg met elkaar. Het gaat hier voornamelijk om mensen die een multidisciplinaire aanpak nodig hebben, zoals een patiënt met een lichamelijke aandoening.

Semimurale zorg is een soort tussenstadium tussen intra- en extramurale zorg. Het gaat hier om patiënten die geen 24-uurs begeleiding nodig hebben, maar ook niet zelfstandig kunnen wonen. Voorbeelden van voorzieningen gericht op semimurale zorgverlening zijn: dagverblijven, beschermde woonvormen en gezinsvervangende tehuizen.

Ambulante zorg is een vorm van zorg waarbij de zorgverleners naar de zorgbehoevende toegaan. Deze vorm van zorg is een tegenhanger van residentiële zorg; dit is een vorm van zorg waarbij de patiënt verblijft in een instelling.

Curatieve zorg richt zich op de curatie (= het herstel) van de patiënt. Een voorbeeld van curatieve zorg is een herstellingsoord.

Somatische zorg richt zich op patiënten met een lichamelijke aandoening (somatisch = lichamelijk). Deze mensen hebben vaak behandelingen nodig. Vaak worden deze behandelingen uitgevoerd op een somatische afdeling.

Palliatieve zorg is gericht op de laatste levensfase van de mens. Wanneer genezing onmogelijk blijkt, richt de palliatieve zorg zich op verlichting van de klachten. Dit kan door toediening van medicijnen, maar ook door het aanbieden van (psychologische) hulp.