Pedagogiek

Pedagogiek, makkelijker gezegd opvoedkunde, houdt zich bezig met het grootbrengen van kinderen. Pedagogiek wordt in de zorg gebruikt om kinderen met gedrags- en leerproblemen te ondersteunen en zo nodig te corrigeren. Wat is pedagogiek precies en welke vormen bestaan er?

Wat is pedagogiek?

Pedagogiek is de studie omtrent het opvoeden van kinderen. Het woord pedagogiek is, evenals bij vele andere wetenschappelijke studies, afgeleid van een Grieks woord. Pedagogiek is afgeleid van paidagoogia, wat ‘kinderleiding’ betekent. De betekenis ‘kinderleiding’ dekt echter niet de totale lading. Pedagogiek bestudeert namelijk ook de ontwikkelingsfasen en de daarbij behorende relaties met de omgeving (familie en klasgenoten) van het kind. Door deze verschillende fasen en relaties te bestuderen, kan, indien nodig, ingegrepen worden. De nadruk bij pedagogiek ligt dan ook op het handelen: opvoeden is de voornaamste taak van een pedagoog. Een pedagoog kan de opvoeding van ouders ondersteunen of (deels) overnemen. Belangrijk hierbij is het doel dat de ouders willen bereiken met de opvoeding van het kind. Dit doel, dat afhankelijk is van religieuze en/of maatschappelijke opvattingen, is bepalend voor de verdere levensloop van het kind en dus van groot belang voor de ouders (en pedagogen).

Vormen van pedagogiek

Er zijn tal van specialisaties binnen de pedagogiek. Deze specialisaties zijn onder andere gericht op het verlenen van zorg. Voorbeelden van zulke vormen van pedagogiek zijn: klinische pedagogiek, gezinspedagogiek, orthopedagogiek en sociale pedagogiek.

Orthopedagogiek is een veelgebruikte specialisatie binnen de pedagogiek. Orthopedagogen richten zich op de behandeling van mensen met een beperking; deze kan zowel mentaal als fysiek zijn. Tevens richten orthopedagogen zich op mensen met gedrags-, leer- en gezinsproblemen. De voornaamste werkwijze van een orthopedagoog is het opstellen van een behandel- en begeleidingsplan. Om deze te kunnen opstellen, is het van belang om eerst het ontwikkelingsprobleem te signaleren. Vaak zijn dit problemen als ADHD of leerstoornissen (denk aan dyslexie).

Gezinspedagogen richten zich voornamelijk op de verhoudingen binnen het gezin. Hier gaat het voornamelijk om de opvoeding. Wanneer deze opvoeding problemen oplevert, kan een gezinspedagoog ondersteunen en zo nodig ingrijpen.

Opvoeding

De opvoeding is voor kinderen van groot belang; naast socialisatie wordt het kind ook zelfstandig en mondig. Wanneer de opvoeding mislukt, heeft dit verstrekkende gevolgen voor het kind. De opvoeding van kinderen bestaat uit een achttal belangrijke terreinen, die ieder een aparte rol vervullen. De verstoring van één van deze terreinen beïnvloedt al snel het algemene ontwikkelingsproces. Deze acht terreinen zijn: intellectuele vorming, ethische vorming, sociale vorming, emotionele vorming, esthetische vorming, persoonlijkheidsvorming, lichamelijke opvoeding en seksuele opvoeding.

Groos Mentaal Beter Jong

In Den Haag (Van Bleiswijkstraat 236) bevindt zich een kinder- en jeugdpraktijk die gespecialiseerd is “in leerproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblematiek”. Op deze verschillende terreinen probeert ‘Groos Mentaal Beter Jong’ het opvoedingsproces te ondersteunen. Om dit mogelijk te maken, is er een hechte samenwerking tussen orthopedagogen en psychologen.