Minderhedenvoorzieningen

Minderheden hebben het vaak moeilijk in een land. Zorg voor minderheden is dan ook van groot belang. Welke vormen van minderhedenvoorzieningen zijn er?

Wat zijn minderheden?

Een minderheid is een groep die kleiner is dan de helft van de totale groep. Stel je een groep van honderd mensen voor. Een groep van 44 is een minderheid, terwijl de groep van 51 een meerderheid vormt. In vrijwel alle landen ter wereld komen minderheden voor. Dit zijn etnische minderheden, wat wil zeggen dat ze een duidelijk onderscheidbare bevolkingsgroep zijn. Voorbeelden van etnische minderheden in Nederland zijn: Antillianen, Friezen, Marokkanen, Polen, Turken, enzovoorts.

Minderhedenvoorzieningen

Minderhedenvoorzieningen zijn bedoelt voor etnische minderheden in een bepaald land. In Nederland bestaan er verschillende soorten minderhedenvoorzieningen. De meest voorkomende voorzieningen zijn: tolkencentra, antidiscriminatiebureaus, vluchtelingenwerk en asielzoekerscentra. Ook maatschappelijk werk kan worden toegepast.

In tolkencentra worden mensen geholpen om elkaar (beter) te kunnen begrijpen. Voornamelijk door zorg- en/of welzijnsinstellingen worden tolken ingeschakeld. Zo kan de hulpverlener de desbetreffende persoon begrijpen en hulp bieden. Er bestaan tal van (gesubsidieerde en particuliere) tolkencentra in Nederland. Het betreft vaak telefonische of schriftelijke vertaaldiensten, maar soms ook persoonlijke vertolking.

Bij antidiscriminatiebureaus of –meldpunten kunnen gediscrimineerde minderheden terecht. Door het bureau wordt voorlichting gegeven omtrent discriminatie en worden binnenkomende klachten behandeld. De gedupeerden worden geholpen, zodat zij hun recht kunnen halen.

Hedendaags is vluchtelingenwerk erg belangrijk vanwege de continue toestroom van vluchtelingen naar ons land. Vluchtelingen worden door verschillende werkgroepen (vaak bestaande uit vrijwilligers) geholpen bij opvang, inkomen, dagbesteding, enzovoorts. Op deze manier wordt voornamelijk geprobeerd de integratie van vluchtelingen te bevorderen.

In asielzoekerscentra komen asielzoekers die voorlopig in Nederland mogen blijven terecht. Een asielzoeker komt pas in aanmerking voor een woning als hij of zij een verblijfsvergunning heeft.

VluchtelingenWerk Nederland

Eén van de belangrijkste organisaties omtrent vluchtelingenwerk is ‘VluchtelingenWerk Nederland’. Door deze organisatie wordt hulp geboden aan asielzoekers: bij integratie en bij gezinshereniging. De missie van de stichting luidt: “de belangen van vluchtelingen en asielzoekers, vanaf het moment van binnenkomst tot en met integratie, behartigen”.