Kindermishandeling

Kindermishandeling is helaas nog steeds een dagelijkse praktijk. Om deze mishandeling stop te zetten, zijn verschillende instanties nodig. Wat houdt kindermishandeling precies in en hoe wordt er iets tegen deze mishandeling gedaan?

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is het mishandelen van kinderen. Dit mishandelen kan zich manifesteren op fysiek, psychisch en/of seksueel gebied. Deze mishandeling richt veelal lichamelijke en psychische schade aan bij het kind. In de Nederlandse Jeugdwet (in artikel 1) staat kindermishandeling gedefinieerd als: “elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie … waardoor ernstige schade wordt berokkend aan de minderjarige”. Kindermishandeling ontstaat meestal door moeders en vaders, stiefouders, eenoudergezinnen, familieleden en derden.

Vormen van kindermishandeling

Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling. Vaak worden deze vormen onderverdeeld in vijf categorieën: psychische verwaarlozing, psychische mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik.

Psychische verwaarlozing ontstaat wanneer een kind niet voldoende aandacht krijgt, zodat de sociale ontwikkeling niet (voldoende) op gang komt. Deze verwaarlozing bestaat uit het negeren van het kind of het onvoldoende interesse tonen in zijn leefwereld.

Psychische mishandeling ontstaat meestal door verbale agressie. Deze agressie kan zich uiten in scheldwoorden, maar ook in het kleineren van het kind. Een aparte vorm van psychische mishandeling is de zogenaamde cognitieve mishandeling: het kind moet dan verplicht overmatig studeren om zo goed te presteren.

Lichamelijke verwaarlozing ontstaat door een tekort aan zorg voor het kind. Het kind krijgt te weinig (gezond) voedsel, draagt geen goede kleding, heeft geen hygiëne en heeft geen toegang tot de gezondheidszorg.

Lichamelijke mishandeling is de bekendste vorm van kindermishandeling: er wordt fysiek geweld gebruikt tegen het kind. Volgens het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is het verboden om het kind opzettelijk pijn te doen.

Seksueel misbruik is misschien wel de ergste vorm van kindermishandeling. Seksueel misbruik is iedere handeling van seksuele aard bij een kind of ongewillig persoon, verricht door een gezagdragend persoon.

Hulpverlening

Er zijn tal van organisaties die zich inzetten tegen kindermishandeling. Het lastige bij kindermishandeling is het aantonen van de mishandeling, omdat zonder bewijs ingrijpen nauwelijks mogelijk is. Een voorbeeld van een bedrijf dat zich inzet tegen kindermishandeling is ‘Voorkoming van Kindermishandeling’ in Amersfoort. Door deze instelling wordt gedaan aan preventie: het voorkomen van kindermishandeling.