e-Health

‘e-Health’, een begrip dat veel weg heeft van ‘e-mail’; e-Health is dan ook elektronische ‘health’. Wat houdt deze elektronische ‘health’ in en hoe wordt deze toegepast binnen de medische wereld?

Wat is e-Health?

e-Health houdt zich zoals gezegd bezig met de elektronische ‘health’. ‘Health’ laat zich letterlijk vertalen als gezondheid; e-Health is dus niets anders dan elektronische gezondheidszorgverlening. Door informatie- en communicatietechnologie toe te passen in de gezondheidszorg kunnen er meer voorzieningen aan patiënten worden geboden. Een voordeel van de toepassingen van e-Health is het verminderen van personeelsdruk en het besparen van kosten.

De plannen voor e-Health stammen uit 1999. Door verschillende instanties en organisaties, zoals de Europese Unie, worden richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen dienen ter bevordering van e-Health. De toepassing van e-Health verschilt sterk per land. Een belangrijke factor is de mate van modernisering: hoe hoger de mate van modernisering, des te meer gebruik kan worden gemaakt van e-Health. Ook zijn de onderlinge afstanden in landen van belang. Zo is e-Health is grotere landen als de Verenigde Staten prominenter aanwezig dan in kleinere landen, zoals Nederland.

Toepassing e-Health

e-Health houdt zich bezig met het verlenen van zorg op afstand. Een veel voorkomende toepassing is de ‘arts op afstand’. Deze arts wordt via de computer geïnformeerd over het welzijn van de patiënt. De patiënt verteld zijn klachten, zodat de zorgverlener op internet hier op kan reageren. Een nadeel is dat de zorgverlener geen lichamelijk onderzoek kan uitvoeren. Tevens is de privacygevoeligheid van de gegevens een nadeel, aangezien de informatie via internet gemakkelijker bij onbevoegden terecht komt. Zo valt e-Health deels onder medische ethiek.

Een andere toepassing van e-Health is telemonitoring. Hierbij wordt op afstand een patiënt in de gaten gehouden. Zo kan een cardioloog via de bloeddrukmeter van zijn patiënt een waarschuwing krijgen als er een kans is op hartfalen. Ook kan teleconsultatie worden toegepast: hierbij wordt een zorgverlener op afstand geraadpleegd door een patiënt. Voor deze teleconsultatie bestaan tal van websites.

Medische informatiekunde

Binnen de medische informatiekunde houdt men zich bezig met de informaticatoepassingen van de geneeskunde. Naast medische beeldvorming (middels MRI, röntgenfoto’s, echografie, enzovoorts) is ook e-Health van belang voor de medische informatiekunde. De medische informatiekunde houdt zich niet zozeer bezig met de toepassingen van e-Health, maar wel met de techniek achter e-Health. Zo is het beveiligen van informatiestromen via internet een voorname bezigheid omtrent e-Health.